RODO

 

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Delta In Sp. z o. o. z siedzibą w Dzierżoniowie (kod pocztowy: 58-200), przy ul. Bielawskiej nr 14, KRS 0000140336, NIP 882-000-37-40, Prezes Krzysztof Zawadzki , tel: 74 831 27 27.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod nr:74 831 02 05, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail: deltain@deltain.pl ) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy dane wskazane podczas wpisu do Księgi meldunkowej lub w formularzu umowy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL albo nr i serię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca nr paszportu lub karty pobytu oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  •  zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych
  •  wystawianie faktur i przyjmowanie płatności
  •  windykacji roszczeń oraz obrona przed roszczeniami
  •  gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom
  •  realizacja próśb klienta
  •  realizacja obowiązku statystycznego

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Delta In Sp. Z o. o. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Delta In Sp. Z o. o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto Delta In Sp. Z o. o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

  1. dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane;
  2. dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
  3. dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Delta In Sp. Z o. o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Delta In Sp. Z o. o. uprawnione są do domagania się od Delta In Sp. Z o. o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług hotelarskich lub usług powiązanych.